Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.08.2014

SKI LIFT, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

SKI LIFT, s.r.o.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.05.2014

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1 109 547 108 710
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2 36 148 34 679
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3 73 399 74 031
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 297 893 363 558
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 297 893 363 558
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 293 289 312 415
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 114 156 112 613
2. Služby (účtová skupina 51) 10 179 133 199 802
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 78 003 125 174
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 61 462 43 551
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 47 566 36 141
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 13 798 7 327
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 98 83
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 3 910 4 028
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 592 948 603 417
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 2 167 2 000
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 257 302 269 199
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 14 420 14 924
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 -335 268 -269 547
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 6 25
N. Nákladové úroky (562) 39 620 555
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 2 869 2 960
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -3 486 -3 490
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -338 754 -273 037
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 1 5
S.1. - splatná (591, 595) 49 1 5
2. - odložená (+/- 592) 50
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -338 755 -273 042
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -338 754 -273 037
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -338 755 -273 042

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.