Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 31.12.2014

OMNITRADE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

OMNITRADE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 30.09.2014

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 21 897 081 22 269 070
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 13 488 293 13 677 657
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 10 987 460 10 987 460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 10 987 460 10 987 460
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 966 177 3 521 435
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 966 177 3 521 435
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 1 724 019 -380 391
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 1 724 019 1 724 019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -2 104 410
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 -189 363 -450 847
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 8 406 468 8 591 413
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 39 918 43 600
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 39 918 43 600
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 2 908 118 2 926 651
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97 24 540 24 540
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 101 900
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 10 479 11 876
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 2 211 010 2 369 010
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 560 189 521 225
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 2 661 906 2 601 636
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 454 369 386 149
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 575
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112 1 844 412 1 844 412
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 28 779 73 289
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 106 527 86 592
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 222 789 211 194
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 4 455
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 435 026 435 026
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 2 361 500 2 584 500
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 2 361 500 2 584 500
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 2 320
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 2 320
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.