Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 20.03.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 2 314 002 2 413 418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 777 198 787 335
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 33 196 33 196
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 33 196 33 196
2. Zmena základného imania +/- 419 83 0 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 0 0
A.II. Emisné ážio (412) 85 0 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 420 576 420 576
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 3 319 3 319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 3 319 3 319
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 0 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 0 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 0 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 0 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 0 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 0 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 330 244 314 524
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 436 406 420 686
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -106 162 -106 162
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -10 137 15 720
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 1 412 309 1 380 077
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 3 361 4 122
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 0 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 0 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 0 583
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 0 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 0 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 0 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 3 361 3 539
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 0 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 0 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 0 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 0 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 0 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 1 113 056 1 124 156
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 135 419 147 415
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 31 288 39 490
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 31 288 39 490
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 0 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 9 687 11 460
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 18 963 11 142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 71 162 80 583
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 0 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 4 319 4 740
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 4 272 6 729
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 4 272 6 729
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 0 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 97 646 97 655
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 58 555 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 124 495 246 006
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 0 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 364 385
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 124 131 245 621
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 0 0

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.