Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 20.03.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 479 658 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 612 265 693 300
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 152 111 196 432
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 327 547 366 356
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 5 506 5 959
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 63 26
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 127 038 124 527
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 519 345 569 012
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 77 892 94 441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 57 961 70 024
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 0 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 68 153 48 426
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 205 491 236 534
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 148 076 170 500
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 50 660 58 339
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 6 755 7 695
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 8 066 10 856
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 84 427 96 037
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 84 427 96 037
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 0 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 17 355 12 694
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 92 920 124 288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 281 158 355 856
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 2 863 5 394
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 0 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 2 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 2 3
XII. Kurzové zisky (663) 42 0 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 2 861 5 391
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 104 960 113 962
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 95 997 100 533
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 95 997 100 533
O. Kurzové straty (563) 52 0 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 8 963 13 429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -102 097 -108 568
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -9 177 15 720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 960 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 960 0
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 0 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -10 137 15 720

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.