Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 129 492 678 77 216 763 52 275 915 48 397 598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 101 031 992 76 771 203 24 260 789 24 943 026
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 878 797 1 768 921 109 876 160 843
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 281 337 233 307 48 030 76 686
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 597 460 1 535 614 61 846 78 212
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 5 945
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 98 561 403 75 002 282 23 559 121 24 034 308
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 355 358 2 355 358 2 355 171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 39 945 589 25 423 388 14 522 201 15 578 432
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 46 386 746 40 914 496 5 472 250 5 930 406
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 273 318 4 250 752 22 566 22 566
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 1 182 679 1 182 679 143 666
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 4 067 4 067 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 4 413 646 4 413 646
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 591 792 591 792 747 875
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 242 373 242 373 248 490
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 349 419 349 419 499 385
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 28 425 658 445 560 27 980 098 23 420 669
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 3 437 166 3 437 166 2 169 604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 495 855 495 855 664 852
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 783 815 783 815 581 926
3. Výrobky (123) - /194/ 37 2 119 996 2 119 996 879 108
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 6 218
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 37 500 37 500 37 500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 154 156 154 156 124 560
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 154 156 154 156 124 560
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 10 287 699 445 560 9 842 139 9 761 466
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 9 457 226 445 560 9 011 666 9 396 870
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 9 457 226 445 560 9 011 666 9 396 870
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 806 136 806 136 156 203
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 24 337 24 337 208 393
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 6 177 332 6 177 332 3 355 194
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 6 177 332 6 177 332 1 681 663
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 1 673 531
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 8 369 305 8 369 305 8 009 845
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 9 513 9 513 6 610
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 8 359 792 8 359 792 8 003 235
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 35 028 35 028 33 903
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 35 028 35 028 33 903
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.