Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 59 168 441
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 63 183 991 65 659 097
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 862 843 976 996
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 58 012 880 61 084 769
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 292 718 331 559
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 1 442 777 543 426
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 290 943 516 456
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 331 427 311 978
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 950 403 1 893 913
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 57 354 603 58 319 472
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 581 612 680 077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 29 692 863 30 723 063
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 8 573 946 8 503 970
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 12 821 066 12 869 670
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 8 905 225 8 896 846
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 20 148 19 872
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 3 381 550 3 401 327
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 514 143 551 625
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 603 614 637 103
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 540 530 2 611 342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 540 530 2 611 342
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 216 641 199 254
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -4 590
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 324 331 2 099 583
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 5 829 388 7 339 625
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 22 053 740 23 546 096
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 2 537 739 1 215 500
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 1 889 750 473 231
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 477 809 606 957
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 477 809
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 606 957
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 48 422 18 045
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 48 422 18 045
XII. Kurzové zisky (663) 42 121 758 117 266
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 026 273 693 978
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 1 899 031 503 373
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 44 101 53 125
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 44 101 53 125
O. Kurzové straty (563) 52 68 509 122 613
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 14 632 14 867
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 511 466 521 522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 6 340 854 7 861 147
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 1 305 303 1 591 574
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 383 036 1 773 858
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -77 733 -182 284
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 5 035 551 6 269 573

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.