Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.04.2015

Kúpele Dudince, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2014
Dokument: PDF veľkosť 138 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 439 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 7 392 755 7 434 537
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 181 829 184 546
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 7 050 885 6 961 017
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 47 479 52 100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 3 132 122 827
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 109 430 114 047
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 6 546 854 6 584 777
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 96 611 95 892
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 603 558 1 734 892
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 076 919 978 179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 533 588 2 535 386
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 811 539 1 810 581
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 12 636 12 104
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 641 141 640 154
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 68 272 72 547
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 72 313 72 510
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 722 742 721 247
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 722 742 721 247
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 28 338
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 6 204 -1 218
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 434 919 419 551
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 845 901 849 760
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 503 105 4 388 700
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 3 761 660 1 601 186
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 3 351 630 1 266 788
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 272 058 205 705
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 68 333
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 32 792
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 170 933 205 705
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 136 863 128 471
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 136 863 128 471
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 894 48
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 894 48
XII. Kurzové zisky (663) 42 173 142
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 42 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 3 567 814 1 545 931
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 3 351 630 1 267 927
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 175 613 234 502
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 175 613 234 502
O. Kurzové straty (563) 52 1 347 6 595
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 39 224 36 907
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 193 846 55 255
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 039 747 905 015
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 235 340 279 738
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 169 784 140 101
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 65 556 139 637
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 804 407 625 277

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.