Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.10.2015
Účtovná závierka k 31.12.2014


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 28 855 380 29 087 616
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 10 957 299 3 723 279
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 9 360 137 3 023 137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 9 360 137 3 023 137
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 164 463 133 964
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 164 463 133 964
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 -4 069
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 -4 069
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 512 518 -39 731
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 579 695 216
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -67 177 -39 947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 920 181 609 978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 16 225 441 24 457 254
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 836 406 1 764 972
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 13 217 73 930
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 13 217 73 930
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 4 000 856 754
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 15 539 14 368
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 7 000 61 221
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 796 650 758 699
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 0 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 9 844 723 10 949 056
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 1 783 550 7 141 480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 1 448 478 2 310 009
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 1 448 478 2 310 009
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 0 3 957 427
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 52 183 40 521
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 25 613 24 744
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 206 834 230 865
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 50 442 577 914
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 232 266 245 189
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 232 266 245 189
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 2 781 158 1 634 207
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 747 338 2 722 350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 1 672 640 907 083
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 3 421 8 853
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 1 626 540 860 345
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 42 679 37 885

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.