Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2016

Kofola a.s.

Úč POD

Kofola a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 77 987 081 37 717 925 40 269 156 42 138 980
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 61 849 378 35 538 838 26 310 540 27 704 009
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 8 425 548 6 742 539 1 683 009 2 517 844
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 59 777 48 766 11 011 9 508
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 8 365 771 6 693 773 1 671 998 2 508 336
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 53 423 830 28 796 299 24 627 531 25 186 165
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 957 781 957 781 957 781
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 19 817 378 3 780 435 16 036 943 15 241 918
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 32 228 814 25 015 864 7 212 950 8 013 154
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 419 857 419 857 973 312
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 15 728 897 2 179 087 13 549 810 14 205 854
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 2 634 691 24 380 2 610 311 2 739 655
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 1 495 460 19 091 1 476 369 1 284 708
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 337
3. Výrobky (123) - /194/ 37 657 614 691 656 923 943 650
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 481 617 4 598 477 019 510 960
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 10 959 709 2 154 707 8 805 002 6 387 353
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 10 646 095 2 154 707 8 491 388 6 337 764
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 1 215 096 1 215 096 8 035
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 9 430 999 2 154 707 7 276 292 6 329 729
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 260 530 260 530
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 53 084 53 084 49 589
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 2 134 497 2 134 497 5 078 846
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 17 281 17 281 19 554
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 2 117 216 2 117 216 5 059 292
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 408 806 408 806 229 117
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 87 527 87 527 73 077
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 162 788 162 788 154 561
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 158 491 158 491 1 479

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.