Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2016

Kofola a.s.

Úč POD

Kofola a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 73 284 414 65 161 229
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 72 975 610 65 168 841
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 15 162 518 10 043 372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 55 683 677 52 209 536
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 948 262 806 396
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -294 366 34 501
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 274 303 1 778 306
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 201 216 296 730
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 65 268 161 56 792 536
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 11 588 777 6 036 201
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 18 312 723 18 651 153
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 20 436 3 252
D. Služby (účtová skupina 51) 14 22 752 978 18 346 586
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 5 879 609 4 895 199
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 321 282 3 602 298
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 400 776 1 185 765
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 157 551 107 136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 89 211 58 271
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 641 263 3 664 937
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 647 059 3 665 086
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -5 796 -149
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 193 844 1 447 727
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 236 700 1 122 660
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 552 620 2 566 550
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 7 707 449 8 376 305
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 19 825 177 20 056 613
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 47 611 79 426
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 14 438 26 889
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 14 438 26 889
XII. Kurzové zisky (663) 42 33 173 52 537
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 221 664 314 836
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 76 037 155 680
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 76 037 155 680
O. Kurzové straty (563) 52 97 331 90 620
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 48 296 68 536
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -174 053 -235 410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 7 533 396 8 140 895
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 1 722 524 1 837 109
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 686 702 1 950 039
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 35 822 -112 930
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 5 810 872 6 303 786

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.