Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2016

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015
Dokument: PDF veľkosť 1 159 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 131 018 000 78 984 056 52 033 944 52 275 915
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 101 324 974 78 549 196 22 775 778 24 260 789
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 891 668 1 823 941 67 727 109 876
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 281 337 259 255 22 082 48 030
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 610 331 1 564 686 45 645 61 846
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 98 849 696 76 725 255 22 124 441 23 559 121
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 356 358 2 356 358 2 355 358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 39 973 424 26 462 675 13 510 749 14 522 201
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 46 555 733 41 598 182 4 957 551 5 472 250
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 273 318 4 250 752 22 566 22 566
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 1 273 150 1 273 150 1 182 679
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 4 067 4 067 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 4 413 646 4 413 646
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 583 610 583 610 591 792
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 229 830 229 830 242 373
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 353 780 353 780 349 419
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 29 652 203 434 860 29 217 343 27 980 098
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 4 295 378 4 295 378 3 437 166
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 601 382 601 382 495 855
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 730 708 730 708 783 815
3. Výrobky (123) - /194/ 37 2 933 288 2 933 288 2 119 996
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 30 000 30 000 37 500
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 135 413 135 413 154 156
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 135 413 135 413 154 156
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 8 465 017 434 860 8 030 157 9 842 139
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 8 226 385 434 860 7 791 525 9 011 666
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 134 999 134 999
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 2 812 315 2 812 315
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 5 279 071 434 860 4 844 211 9 011 666
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 213 612 213 612 806 136
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 25 020 25 020 24 337
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 7 998 119 7 998 119 6 177 332
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 7 998 119 7 998 119 6 177 332
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 8 758 276 8 758 276 8 369 305
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 11 672 11 672 9 513
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 8 746 604 8 746 604 8 359 792
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 40 823 40 823 35 028
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 38 825 38 825 35 028
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 1 998 1 998

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.