Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.04.2016

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015
Dokument: PDF veľkosť 1 159 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 57 208 631 59 168 441
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 60 482 259 63 183 991
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 703 849 862 843
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 56 214 130 58 012 880
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 290 652 292 718
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 760 185 1 442 777
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 182 813 290 943
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 226 233 331 427
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 2 104 397 1 950 403
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 54 372 796 57 354 603
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 549 377 581 612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 26 246 041 29 692 863
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 9 657 802 8 573 946
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 12 658 332 12 821 066
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 8 820 519 8 905 225
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 20 232 20 148
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 3 346 209 3 381 550
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 471 372 514 143
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 616 806 603 614
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 342 409 2 540 530
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 342 409 2 540 530
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 166 337 216 641
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -97
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 135 789 2 324 331
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 6 109 463 5 829 388
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 21 698 409 22 053 740
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 447 267 2 537 739
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 1 889 750
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 327 279 477 809
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 327 279 477 809
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 4 052 48 422
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 4 052 48 422
XII. Kurzové zisky (663) 42 70 936 121 758
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 45 000
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 85 350 2 026 273
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 1 899 031
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 33 375 44 101
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 33 375 44 101
O. Kurzové straty (563) 52 38 215 68 509
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 13 760 14 632
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 361 917 511 466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 6 471 380 6 340 854
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 1 383 774 1 305 303
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 369 331 1 383 036
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 14 443 -77 733
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 5 087 606 5 035 551

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.