Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2016

ARRIVA Slovakia a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2015
Dokument: PDF veľkosť 1 328 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 436 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 9 266 186 9 078 367
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 9 266 053 9 065 814
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 3 303 279 3 788 416
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 364 445 2 803 892
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 340 984 2 212 308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 257 345 261 198
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 7 642 363 7 705 396
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 3 126 135 3 618 702
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 795 746 294 980
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 1 942
D. Služby (účtová skupina 51) 14 725 028 690 449
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 256 422 1 169 832
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 864 909 820 135
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 316 640 302 382
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 74 873 47 315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 19 548 14 222
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 219 645 158 181
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 219 645 158 181
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 340 389 1 740 643
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 22 345 3 154
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 135 163 15 233
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 623 690 1 360 418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 018 873 1 988 177
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 302 559 12 559
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 302 426
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 302 426
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 133 12 553
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 133 12 553
XII. Kurzové zisky (663) 42 6
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 50 354 44 170
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 48 610 42 037
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 48 610 42 037
O. Kurzové straty (563) 52 263 537
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 481 1 596
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 252 205 -31 611
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 875 895 1 328 807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 437 352 296 854
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 445 626 286 055
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -8 274 10 799
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 438 543 1 031 953

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.