Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 14 170 839 9 928 948
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 13 469 951 12 538 124
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 43 322 1 836
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 58 071 290 384
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 14 069 446 9 636 728
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -1 416 765 973 064
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 388 251 547 884
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 286 889 520 333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 40 737 567 895
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 13 996 992 13 714 026
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 27 761 1 231
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 3 657 605 3 849 162
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -24 415 269 288
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 886 039 2 526 685
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 4 805 260 4 395 004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 217 968 3 104 661
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 12 435 12 477
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 207 856 1 116 216
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 367 001 161 650
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 352 226 363 399
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 803 827 859 986
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 982 658 1 120 521
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 821 169 -260 535
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 209 787 845 898
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 43 114 468
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 235 788 602 905
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -527 041 -1 175 902
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 595 335 4 803 530
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 75 280 85 845
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 178 106
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 178 106
XII. Kurzové zisky (663) 42 75 102 85 739
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 171 995 159 618
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 40 705 46 629
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 40 705 46 629
O. Kurzové straty (563) 52 105 322 94 343
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 25 968 18 646
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -96 715 -73 773
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -623 756 -1 249 675
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 914 2 900
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 914 2 900
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -626 670 -1 252 575

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.