Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 123 530 723 76 034 465 47 496 258 52 033 944
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 96 877 814 75 599 605 21 278 209 22 775 778
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 891 667 1 862 346 29 321 67 727
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 281 337 271 903 9 434 22 082
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 610 330 1 590 443 19 887 45 645
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 94 546 235 73 737 259 20 808 976 22 124 441
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 356 358 2 356 358 2 356 358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 40 075 372 27 468 770 12 606 602 13 510 749
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 47 636 856 42 017 737 5 619 119 4 957 551
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 257 344 4 250 752 6 592 22 566
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 216 238 216 238 1 273 150
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 4 067 4 067 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 439 912 439 912 583 610
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 336 027 336 027 229 830
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 103 885 103 885 353 780
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 26 623 050 434 860 26 188 190 29 217 343
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 2 365 038 2 365 038 4 295 378
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 543 152 543 152 601 382
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 719 752 719 752 730 708
3. Výrobky (123) - /194/ 37 1 096 391 1 096 391 2 933 288
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 5 743 5 743
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 30 000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 218 908 218 908 135 413
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 218 908 218 908 135 413
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 9 587 198 434 860 9 152 338 8 030 157
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 9 257 910 434 860 8 823 050 7 791 525
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 9 618 9 618 134 999
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 3 260 137 3 260 137 2 812 315
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 5 988 155 434 860 5 553 295 4 844 211
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 289 792 289 792 213 612
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 39 496 39 496 25 020
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 7 243 012 7 243 012 7 998 119
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 7 243 012 7 243 012 7 998 119
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 7 208 894 7 208 894 8 758 276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 4 304 4 304 11 672
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 7 204 590 7 204 590 8 746 604
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 29 859 29 859 40 823
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 29 859 29 859 38 825
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 1 998

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.