Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.03.2017

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2016
Dokument: PDF veľkosť 1 071 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 47 318 047 57 208 631
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 49 014 973 60 482 259
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 226 560 703 849
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 46 792 273 56 214 130
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 299 213 290 652
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -1 847 853 760 185
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 233 354 182 813
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 181 791 226 233
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 129 635 2 104 397
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 44 214 742 54 372 796
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 177 563 549 377
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 18 498 217 26 246 041
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 7 962 570 9 657 802
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 12 391 805 12 658 332
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 8 601 069 8 820 519
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 20 292 20 232
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 3 272 540 3 346 209
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 497 904 471 372
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 596 463 616 806
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 292 833 2 342 409
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 292 833 2 342 409
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 144 909 166 337
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -97
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 150 382 2 135 789
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 800 231 6 109 463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 19 065 197 21 698 409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 496 708 447 267
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 990 310
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 331 622 327 279
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 331 622 327 279
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 54 856 4 052
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 54 856 4 052
XII. Kurzové zisky (663) 42 73 920 70 936
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 46 000 45 000
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 1 240 428 85 350
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 1 135 050
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 26 193 33 375
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 26 193 33 375
O. Kurzové straty (563) 52 65 704 38 215
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 13 481 13 760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 256 280 361 917
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 5 056 511 6 471 380
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 959 925 1 383 774
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 096 585 1 369 331
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -136 660 14 443
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 4 096 586 5 087 606

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.