Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 188 805 087 88 594 084 100 211 003 66 952 881
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 123 922 989 88 128 291 35 794 698 47 372 389
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 51 167 512 40 274 556 10 892 956 19 492 251
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 2 457 910 1 281 436 1 176 474 1 134 327
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 1 992 842 1 370 251 622 591 827 294
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 33 649 225 26 919 386 6 729 839 13 459 679
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 12 893 159 10 703 483 2 189 676 3 973 237
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 174 376 174 376 97 714
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 72 755 477 47 853 735 24 901 742 27 880 138
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 14 920 601 5 406 037 9 514 564 10 209 933
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 54 575 187 40 477 774 14 097 413 16 553 879
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 457 595 435 361 22 234 22 953
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 2 162 478 894 947 1 267 531 1 093 373
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 639 616 639 616
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 62 107 668 465 793 61 641 875 16 940 444
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 179 077 80 261 98 816 115 544
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 111 008 36 777 74 231 92 216
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 68 069 43 484 24 585 23 328
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 49 787 121 49 787 121 2 493 201
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 29 947 29 947 31 387
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 29 947 29 947 31 387
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47 47 257 228 47 257 228
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 2 499 946 2 499 946 2 461 814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 3 002 792 385 532 2 617 260 1 503 558
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 2 895 695 385 532 2 510 163 1 457 140
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 2 895 695 385 532 2 510 163 1 457 140
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60 294
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 89 463 89 463 37 370
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 17 634 17 634 8 754
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 9 138 678 9 138 678 12 828 141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 12 116 12 116 4 994
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 9 126 562 9 126 562 12 823 147
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 2 774 430 2 774 430 2 640 048
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 562 890 562 890 506 159
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 722 744 722 744 663 205
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 1 488 796 1 488 796 1 470 684

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.