Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 45 153 254 46 292 608
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 46 331 532 47 571 953
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 7 911 18 531
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 45 145 343 46 274 077
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 977 452 974 205
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 41 081 141 780
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 159 745 163 360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 46 552 175 49 773 095
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 13 879 14 850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 673 926 766 749
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 18 338 -5 661
D. Služby (účtová skupina 51) 14 22 082 591 22 622 779
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 7 310 746 8 681 260
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 221 878 6 184 040
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 160 000 293 536
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 756 135 1 844 089
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 172 733 359 595
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 413 044 408 167
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 15 879 419 17 053 249
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 15 714 479 16 972 961
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 164 940 80 288
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 20 145 130 156
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -45 219 -97 163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 185 306 198 709
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -220 643 -2 201 142
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 23 341 972 23 868 096
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 632 578 28 817
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 618 547 7 017
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 617 935 2 362
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 612 4 655
XII. Kurzové zisky (663) 42 4 235 21 793
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 9 796 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 623 621 2 261 674
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 2 494 902 2 084 172
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 372 568 618 741
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 2 122 334 1 465 431
O. Kurzové straty (563) 52 8 980 35 470
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 119 739 142 032
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -1 991 043 -2 232 857
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -2 211 686 -4 433 999
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -34 786 -765 290
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 3 346 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -38 132 -768 170
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -2 176 900 -3 668 709

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.