Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 24.06.2017
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 10 958 058 9 072 127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 3 835 551 3 370 808
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 6 898 491 5 499 068
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 51 187 45 519
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 83 2 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 172 746 153 982
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 263 403 8 131 529
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 574 300 1 347 273
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 674 992 1 332 057
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 791 369 1 894 253
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 615 604 2 129 674
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 913 711 1 551 502
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 622 789 513 278
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 79 104 64 894
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 87 823 83 115
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 143 717 1 122 056
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 143 717 1 122 056
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 12 499
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 175 315 6 180
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 200 283 204 422
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 694 655 940 598
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 4 744 568 4 341 812
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 250 482 20 752
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 11 706
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 11 706
XII. Kurzové zisky (663) 42 250 471 15 510
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 4 536
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 265 340 343 345
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 143 556 171 809
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 32 427 32 414
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 111 129 139 395
O. Kurzové straty (563) 52 41 005 106 821
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 80 779 64 715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -14 858 -322 593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 679 797 618 005
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 3 847 2 888
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 3 847 2 888
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 675 950 615 117

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.