Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.07.2017

EMIT,spol. s r.o.

Úč MUJ
Účtovná závierka k 31.12.2016


Označenie Text Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1 100 859 222 129
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3 97 416 214 996
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 5
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7 3 443 7 133
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8 357 949 208 721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 9
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10 81 930 95 789
C. Služby (účtová skupina 51) 11 28 742 23 796
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13 3 965 3 687
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14 220 335 67 354
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 16
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17 22 977 18 095
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18 -257 090 13 408
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19 -13 256 95 411
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20 699
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 21
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 22
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 23
X. Výnosové úroky (662) 24
XI. Kurzové zisky (663) 25
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26 699
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 27 5 287 4 420
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 29
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 30
M. Nákladové úroky (562) 31 3 463 2 434
N. Kurzové straty (563) 32
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33 1 824 1 986
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 34 -4 588 -4 420
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 35 -261 678 8 988
P. Daň z príjmov (591, 595) 36 960 1 920
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 37
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 38 -262 638 7 068

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.