Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 27.03.2018

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 835 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 131 030 508 77 779 804 53 250 704 47 496 258
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 97 158 619 77 298 944 19 859 675 21 278 209
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 894 983 1 880 503 14 480 29 321
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 281 337 281 337 0 9 434
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 613 646 1 599 166 14 480 19 887
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 94 862 550 75 418 441 19 444 109 20 808 976
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 356 358 2 356 358 2 356 358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 40 068 466 28 308 869 11 759 597 12 606 602
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 47 828 997 42 854 753 4 974 244 5 619 119
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 257 344 4 250 752 6 592 6 592
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 347 318 347 318 216 238
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 4 067 4 067 0 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 401 086 0 401 086 439 912
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 266 274 266 274 336 027
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 134 812 134 812 103 885
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 33 775 639 480 860 33 294 779 26 188 190
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 4 212 404 4 212 404 2 365 038
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 835 474 835 474 543 152
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 808 633 808 633 719 752
3. Výrobky (123) - /194/ 37 2 568 297 2 568 297 1 096 391
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 5 743
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 260 697 260 697 218 908
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 260 697 260 697 218 908
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 11 469 881 480 860 10 989 021 9 152 338
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 10 863 104 480 860 10 382 244 8 823 050
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 1 955 1 955 9 618
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 2 840 266 2 840 266 3 260 137
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 8 020 883 480 860 7 540 023 5 553 295
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 589 731 589 731 289 792
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 17 046 17 046 39 496
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 5 722 911 5 722 911 7 243 012
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 5 722 911 5 722 911 7 243 012
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 12 109 746 12 109 746 7 208 894
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 5 373 5 373 4 304
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 12 104 373 12 104 373 7 204 590
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 96 250 96 250 29 859
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 96 250 96 250 29 859
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.