Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 27.03.2018

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 835 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 440 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 57 885 426 47 318 047
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 63 216 772 49 014 973
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 650 062 226 560
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 56 928 255 46 792 273
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 307 109 299 213
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 1 560 787 -1 847 853
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 216 195 233 354
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 152 134 181 791
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 402 230 3 129 635
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 53 750 959 44 214 742
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 534 415 177 563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 24 171 909 18 498 217
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 10 227 384 7 962 570
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 12 997 686 12 391 805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 8 894 084 8 601 069
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 21 060 20 292
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 3 452 206 3 272 540
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 630 336 497 904
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 557 471 596 463
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 266 835 2 292 833
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 262 768 2 292 833
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 4 067
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 159 427 144 909
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 46 000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 789 832 2 150 382
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 9 465 813 4 800 231
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 24 728 700 19 065 197
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 415 284 1 496 708
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 1 203 500 990 310
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 331 622
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 331 622
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 37 213 54 856
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 37 213 54 856
XII. Kurzové zisky (663) 42 128 571 73 920
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 46 000 46 000
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 1 374 170 1 240 428
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 1 194 500 1 135 050
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 16 178 26 193
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 16 178 26 193
O. Kurzové straty (563) 52 151 047 65 704
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 12 445 13 481
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 41 114 256 280
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 9 506 927 5 056 511
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 006 037 959 925
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 076 194 1 096 585
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -70 157 -136 660
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 7 500 890 4 096 586

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.