Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 13 098 398 14 170 839
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 16 763 442 13 469 951
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 212 43 322
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 10 993 58 071
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 13 086 193 14 069 446
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 2 534 204 -1 416 765
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 636 991 388 251
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 454 523 286 889
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 39 326 40 737
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 16 302 236 13 996 992
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 212 27 761
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 5 942 199 3 657 605
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -39 647 -24 415
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 216 957 2 886 039
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 5 614 175 4 805 260
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 875 369 3 217 968
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 13 528 12 435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 416 396 1 207 856
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 308 882 367 001
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 370 070 352 226
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 000 220 1 803 827
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 989 449 982 658
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 10 771 821 169
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 307 441 209 787
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 14 811 43 114
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 -125 202 235 788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 461 206 -527 041
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 7 148 872 6 595 335
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 41 083 75 280
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 80 178
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 80 178
XII. Kurzové zisky (663) 42 41 003 75 102
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 175 706 171 995
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 50 693 40 705
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 50 693 40 705
O. Kurzové straty (563) 52 78 624 105 322
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 46 389 25 968
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -134 623 -96 715
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 326 583 -623 756
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 895 2 914
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 895 2 914
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 323 688 -626 670

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.