Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2018

Kofola a.s.

Úč POD

Kofola a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 76 841 729 42 053 653 34 788 076 38 989 212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 62 987 235 40 825 342 22 161 893 24 537 246
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 8 449 825 8 418 747 31 078 849 474
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 68 144 52 976 15 168 13 533
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 8 365 771 8 365 771 835 941
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 15 910 15 910
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 54 537 410 32 406 595 22 130 815 23 687 772
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 957 781 957 781 957 781
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 20 336 974 4 865 831 15 471 143 15 766 345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 33 151 640 27 540 764 5 610 876 6 469 518
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 91 015 91 015 494 128
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 13 473 158 1 228 311 12 244 847 14 101 327
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 2 887 338 11 280 2 876 058 2 616 931
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 1 505 877 11 260 1 494 617 1 372 245
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37 839 881 839 881 711 203
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 541 580 20 541 560 533 483
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 426 991 426 991 165 949
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 426 991 426 991 165 949
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 426 991 426 991 165 949
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 9 831 268 1 217 031 8 614 237 10 796 675
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 9 347 559 1 217 031 8 130 528 10 769 887
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 909 880 909 880 2 060 456
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 8 437 679 1 217 031 7 220 648 8 709 431
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 455 401 455 401
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 28 308 28 308 26 788
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 0 0 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 327 561 327 561 521 772
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 27 028 27 028 13 451
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 300 533 300 533 508 321
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 381 336 381 336 350 639
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 162 719 162 719 60 287
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 218 617 218 617 125 882
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 164 470

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.