Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2018

Kofola a.s.

Úč POD

Kofola a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 78 366 527 75 659 989
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 78 486 646 75 694 587
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 19 463 084 17 663 472
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 56 611 810 55 171 560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 801 303 1 884 408
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 120 151 36 334
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 231 411 258 684
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 258 887 680 129
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 69 737 498 65 562 483
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 12 815 836 11 551 916
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 21 438 059 19 766 124
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -21 640 9 231
D. Služby (účtová skupina 51) 14 22 925 439 21 579 811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 6 247 985 6 352 909
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 454 789 4 714 701
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 663 168 1 532 880
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 130 028 105 328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 81 911 94 097
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 525 324 3 803 676
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 530 602 3 799 550
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -5 278 4 126
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 170 203 207 794
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -71 424 -303 914
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 625 805 2 500 839
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 8 749 148 10 132 104
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 20 838 654 21 848 692
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 122 339 26 997
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 32 1 736
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 32 1 736
XII. Kurzové zisky (663) 42 122 307 25 261
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 315 854 179 379
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 98 140 75 396
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 3 892
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 94 248 75 396
O. Kurzové straty (563) 52 119 834 65 063
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 97 880 38 920
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -193 515 -152 382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 8 555 633 9 979 722
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 1 834 463 2 217 707
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 1 723 970 2 284 307
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 110 493 -66 600
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 6 721 170 7 762 015

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.