Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.07.2018

AUPARK a. s.

Úč POD

AUPARK a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 720 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 369 040 102 382 254 568
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 -45 244 647 -35 818 646
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 7 525 000 7 525 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 7 525 000 7 525 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85 2 500 2 500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -43 346 146 -36 305 799
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -43 346 146 -36 305 799
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -9 426 001 -7 040 347
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 414 275 292 418 064 214
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 346 234 957 356 077 533
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 8 300 000
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 557 420 518 291
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 3 495 353 3 084 380
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 296 650 000 296 650 000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 11 739 9 564
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 45 520 445 47 515 298
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 50 000 000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 17 836 372 11 197 685
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 3 308 855 4 550 367
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 212 428 392 050
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 61 577 70 022
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 3 034 850 4 088 295
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 12 445 987 4 559 990
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 1 994 462 1 994 499
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 23 604 45 613
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 15 657 15 368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 8 499 11 687
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 39 308 20 161
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 193 563 779 652
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 11 262 12 912
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 182 301 766 740
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 50 010 400 9 344
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 9 457 9 000
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 1 106 7 380
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 8 351 1 620

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.