Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2019

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 805 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 439 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 139 278 001 78 810 890 60 467 111 53 250 704
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 101 948 470 78 330 030 23 618 440 19 859 675
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 890 999 1 877 431 13 568 14 480
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 268 351 268 351 0 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 622 648 1 609 080 13 568 14 480
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 98 935 220 76 452 599 22 482 621 19 444 109
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 356 358 2 356 358 2 356 358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 40 234 625 29 306 104 10 928 521 11 759 597
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 49 528 873 42 891 676 6 637 197 4 974 244
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 257 344 4 250 752 6 592 6 592
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 2 553 953 2 553 953 347 318
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 4 067 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 1 122 251 1 122 251 401 086
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 918 425 918 425 266 274
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 203 826 203 826 134 812
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 37 265 552 480 860 36 784 692 33 294 779
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 2 893 202 2 893 202 4 212 404
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 809 684 809 684 835 474
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 586 975 586 975 808 633
3. Výrobky (123) - /194/ 37 1 496 543 1 496 543 2 568 297
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 104 184 104 184 260 697
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 104 184 104 184 260 697
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 13 186 562 480 860 12 705 702 10 989 021
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 12 444 831 480 860 11 963 971 10 382 244
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 11 096 11 096 1 955
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 3 186 062 3 186 062 2 840 266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 9 247 673 480 860 8 766 813 7 540 023
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 729 394 729 394 589 731
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 12 337 12 337 17 046
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 8 009 126 8 009 126 5 722 911
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 8 009 126 8 009 126 5 722 911
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 13 072 478 13 072 478 12 109 746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 5 367 5 367 5 373
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 13 067 111 13 067 111 12 104 373
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 63 979 63 979 96 250
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 135 135
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 63 844 63 844 96 250
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.