Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2019

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 805 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 439 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 70 653 559 57 885 426
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 72 264 543 63 216 772
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 640 301 650 062
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 69 759 837 56 928 255
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 253 421 307 109
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -1 293 413 1 560 787
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 203 998 216 195
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 231 673 152 134
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 2 468 726 3 402 230
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 61 336 502 53 750 959
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 525 769 534 415
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 27 492 784 24 171 909
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 13 290 705 10 227 384
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 14 768 641 12 997 686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 10 194 422 8 894 084
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 22 976 21 060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 3 938 849 3 452 206
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 612 394 630 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 586 187 557 471
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 347 498 2 266 835
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 347 498 2 262 768
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 4 067
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 141 875 159 427
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 46 000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 2 183 043 2 789 832
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 10 928 041 9 465 813
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 28 254 886 24 728 700
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 738 491 1 415 284
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 1 500 000 1 203 500
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 17 472 37 213
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 17 472 37 213
XII. Kurzové zisky (663) 42 197 019 128 571
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 24 000 46 000
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 689 137 1 374 170
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 495 000 1 194 500
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 12 133 16 178
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 12 133 16 178
O. Kurzové straty (563) 52 168 794 151 047
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 13 210 12 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 1 049 354 41 114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 11 977 395 9 506 927
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 543 662 2 006 037
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 621 248 2 076 194
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -77 586 -70 157
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 9 433 733 7 500 890

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.