Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 03.04.2019

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 12 869 513 12 864 623
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 8 004 350 8 012 309
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 10 987 460 10 987 460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 10 987 460 10 987 460
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 966 177 966 177
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -3 958 359 -3 940 046
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 1 289 949 1 462 351
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -5 248 308 -5 402 397
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 9 072 -1 282
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 4 863 965 4 843 996
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 581 761 1 659 315
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 68 874 1 057 635
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 10 294 952 191
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 58 580 105 444
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 930 628
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 2 695 3
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 17 192
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 579 564 584 485
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 846 500 1 086 500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 2 002 746 1 694 765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 410 765 137 113
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 19 450 35 519
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 391 315 101 594
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 1 400 671 1 400 671
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 64 443 52 051
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 38 337 31 302
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 71 338 45 935
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 17 192 27 693
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 192 958 163 416
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 69 407 57 934
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 123 551 105 482
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 240 000 240 000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 1 198 8 318
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 226 2 980
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 972 5 338

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.