Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 03.04.2019

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 429 384 3 019 237
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 3 940 967 3 076 747
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 77 638 66 406
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 14 496
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 3 351 747 2 938 335
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 5 392
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 505 690 57 510
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 3 861 010 3 028 711
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 37 021 29 948
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 750 825 693 547
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 900 601 461 908
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 381 884 1 137 048
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 999 385 820 273
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 31 700 30 100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 309 476 248 735
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 41 323 37 940
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 18 812 21 839
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 719 645 593 072
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 657 881 584 658
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 61 764 8 414
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 390
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -26 495 -2 787
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 78 327 94 136
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 79 957 48 036
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 746 330 1 833 834
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 614 10
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 14 9
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 14 9
XII. Kurzové zisky (663) 42 1
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 600
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 73 540 89 826
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 55 413 72 489
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 55 413 72 489
O. Kurzové straty (563) 52 75
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 18 127 17 262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -72 926 -89 816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 7 031 -41 780
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -2 041 -40 498
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880 2 882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -4 921 -43 380
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 9 072 -1 282

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.