Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 21.06.2019

STÉNIA a.s.

Úč POD

STÉNIA a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 33 203 410 27 359 198
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 6 788 451 4 874 287
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 100 000 100 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 100 000 100 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85 4 843 502 4 843 502
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 20 000 20 000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 20 000 20 000
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -93 668 -177 230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 83 562
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -177 230 -177 230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 1 918 617 88 015
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 26 403 800 22 473 897
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 3 322 090 9 442 432
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 5 766 952
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 5 628 3 855
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 3 316 462 3 671 625
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 4 400 022 3 400 022
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 18 662 511 7 947 109
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 10 860 912 3 937 949
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 9 052 246
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 1 808 666 3 937 949
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 856 408 666 000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 24 250 11 492
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 14 931 6 891
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 844 530 77 987
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 6 061 480 3 246 790
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 19 177 7 762
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 15 677 7 762
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 3 500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 799 992
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 876 580
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 11 159 11 014
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 11 014
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 11 159

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.