Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 24.04.2020
Účtovná závierka k 31.10.2019


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 13 653 732 12 926 142
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 15 783 239 15 287 708
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 52 861 48 358
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 13 600 871 12 877 784
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 516 944 512 485
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 106 860 4 497
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 505 703 1 844 584
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 11 951 455 11 599 994
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 791 711 980 704
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 3 157 783 3 097 139
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 4 554 499 4 280 549
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 397 782 1 334 543
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 981 511 943 969
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 10 800 10 800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 344 447 321 063
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 61 024 58 711
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 75 162 62 577
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 693 651 1 699 798
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 693 651 1 699 798
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 69 638
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 11 689
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 199 540 144 684
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 831 784 3 687 714
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 5 666 683 5 080 235
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 5 724 1 587
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 4 822
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 4 822
XII. Kurzové zisky (663) 42 902 1 587
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 401 147 488 211
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 327 367 419 604
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 327 367 419 604
O. Kurzové straty (563) 52 197 1 889
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 73 583 66 718
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -395 423 -486 624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 3 436 361 3 201 090
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 912 186 704 148
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 735 241 671 401
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 176 945 32 747
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 2 524 175 2 496 942

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.