Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.10.2020

ARRIVA Slovakia a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2019
Dokument: PDF veľkosť 3 836 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 436 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 23 310 814 24 675 595
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 23 673 577 24 675 975
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 18 138 258 18 398 671
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 172 556 4 589 670
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 265 254 1 490 911
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 97 509 196 723
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 23 953 502 27 569 126
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 16 705 387 16 996 419
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 146 020 294 223
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 011 145 3 581 926
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 559 810 2 321 358
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 786 407 1 627 707
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 6 000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 655 893 585 802
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 111 510 107 849
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 31 802 20 689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 117 653 2 795 088
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 117 653 2 795 088
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 241 579 1 313 502
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 41 703 67 224
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 98 403 178 697
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -279 925 -2 893 151
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 448 262 2 115 773
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 170 445 79 987
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 153 568 78 546
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 153 568 78 546
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 16 495 1 103
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 382 338
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 126 355 49 096
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 32 613 43 506
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 32 613 43 506
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 89 516 653
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 4 226 4 937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 44 090 30 891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -235 835 -2 862 260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 433 905 134 656
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 426 041 134 656
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 7 864
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -669 740 -2 996 916

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.