Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 31.10.2020

STÉNIA a.s.

Úč POD

STÉNIA a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2019


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 20 072 151 20 072 151
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 21 699 296 20 072 151
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 19 377 086 17 701 572
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 929 744 1 892 939
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 300 000 16 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 92 466 461 390
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 17 467 672 16 198 949
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 13 856 974 13 382 369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 295 881 191 837
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 -4 952 4 952
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 186 616 1 111 237
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 653 401 474 286
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 468 189 336 572
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 156 128 114 788
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 29 084 22 926
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 56 756 56 156
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 921 805 943 329
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 921 805 943 329
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 254 807 16 814
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 172 948
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 73 436 17 969
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 231 624 3 873 202
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 5 972 311 4 904 116
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 328 566 28 552
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 265 043
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 59 393 28 031
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 59 393 28 031
XII. Kurzové zisky (663) 42 4 030 468
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 100 53
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 19 463 1 428 948
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 265 043
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 -550 707 1 161 254
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 232 031 218 287
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 232 031 218 287
O. Kurzové straty (563) 52 14 448 25 654
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 58 648 23 753
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 309 103 -1 400 396
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 540 727 2 472 806
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 938 059 554 189
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 845 605 782 834
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 92 454 -228 645
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 3 602 668 1 918 617

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.