Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 24.03.2021
Účtovná závierka k 31.12.2020


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 10 883 756 16 932 083
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 7 919 840 17 252 577
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 107 841 532 750
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 207 216 333 277
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 9 568 699 16 066 056
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -3 574 036 -548 919
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 576 308 829 417
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 14 386 12 115
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 19 426 27 881
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 14 770 850 19 268 028
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 852 478 502 000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 504 313 4 857 107
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 396 215 -157 842
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 629 396 5 438 222
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 6 253 764 6 342 009
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 328 503 4 443 982
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 17 052 12 733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 562 029 1 593 521
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 346 180 291 773
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 372 437 295 047
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 407 390 1 111 831
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 363 886 1 107 638
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 43 504 4 193
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 11 314 3 885
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 1 955 -3 025
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 341 588 878 794
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -6 851 010 -2 015 451
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 1 503 626 6 573 094
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4 926 1 828
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 81
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 81
XII. Kurzové zisky (663) 42 4 845 1 828
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 132 843 216 152
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 95 147 170 743
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 95 147 170 743
O. Kurzové straty (563) 52 13 385 19 078
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 24 311 26 331
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -127 917 -214 324
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -6 978 927 -2 229 775
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 15
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 15
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -6 978 942 -2 229 775

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.