Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 26 048 334,36 2 518 243,89 28 566 578,25 25 713 595,67
501 Spotreba materiálu 2 24 953 200,56 31 148,91 24 984 349,47 23 191 850,67
502 Spotreba energie 3 1 095 133,80 217 154,97 1 312 288,77
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 2 269 940,01 2 269 940,01 2 521 745,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 5 493 212,31 96 310,72 5 589 523,03 9 440 159,98
511 Opravy a udržiavanie 7 1 411 747,90 16 311,85 1 428 059,75 1 560 514,57
512 Cestovné 8 3 837,71 68,16 3 905,87 9 231,08
513 Náklady na reprezentáciu 9 6 792,52 6 792,52 2 949,67
518 Ostatné služby 10 4 070 834,18 79 930,71 4 150 764,89 7 867 464,66
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 59 220 780,05 313 330,66 59 534 110,71 52 686 012,98
521 Mzdové náklady 12 42 648 460,48 224 797,30 42 873 257,78 38 069 176,98
524 Zákonné sociálne poistenie 13 14 973 926,91 81 011,44 15 054 938,35 13 286 695,69
525 Ostatné sociálne poistenie 14 243 192,13 2,18 243 194,31 212 783,29
527 Zákonné sociálne náklady 15 1 355 200,53 7 519,74 1 362 720,27 1 117 357,02
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 171 387,17 2 050,27 173 437,44 151 801,19
531 Daň z motorových vozidiel 18 741,75 741,75 725,12
532 Daň z nehnuteľnosti 19 91 747,47 91 747,47 73 857,55
538 Ostatné dane a poplatky 20 79 639,70 1 308,52 80 948,22 77 218,52
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 1 929 351,43 471,87 1 929 823,30 2 547 514,97
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 38 654,73 38 654,73 5 007,30
542 Predaný materiál 23 744,03 744,03
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 1 843 163,63 1 843 163,63
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 5 602,41 5 602,41 2 471 801,63
546 Odpis pohľadávky 26 20 248,37 20 248,37 10 758,73
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 14 045,49 59,48 14 104,97 51 761,67
549 Manká a škody 28 6 892,77 412,39 7 305,16 8 185,64
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 5 534 083,34 20 231,55 5 554 314,89 11 863 297,14
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 3 510 868,59 9 827,11 3 520 695,70 3 340 892,89
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 2 023 214,75 10 404,44 2 033 619,19 8 522 404,25
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 10 404,44 10 404,44 9 992,15
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 020 687,00 2 020 687,00 8 505 426,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 2 527,75 2 527,75 6 986,10
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 42 000,62 4 669,23 46 669,85 80 437,59
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 0,25
563 Kurzové straty 43 3,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 42 000,62 4 669,23 46 669,85 80 434,34
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 98 439 149,28 2 955 308,19 101 394 457,47 102 482 819,52

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.