Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 78 142 762,48 3 122 237,56 81 265 000,04 74 809 415,60
601 Tržby za vlastné výrobky 66
602 Tržby z predaja služieb 67 78 142 762,48 671 877,52 78 814 640,00 72 101 731,97
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68 2 450 360,04 2 450 360,04 2 707 683,63
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70
612 Zmena stavu polotovarov 71
613 Zmena stavu výrobkov 72
614 Zmena stavu zvierat 73
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 15 257,71 15 257,71 5 353,52
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 15 257,71 15 257,71 5 353,52
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79
631 Daňové a colné výnosy štátu 80
632 Daňové výnosy samosprávy 81
633 Výnosy z poplatkov 82
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 7 907 122,14 148 309,42 8 055 431,56 13 025 630,29
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 15 333,33 15 333,33 18 100,00
642 Tržby z predaja materiálu 85 802,42 802,42 2 310,20
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 787,60
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 671,50 671,50 79,92
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 7 890 314,89 148 309,42 8 038 624,31 13 004 352,57
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 179 763,66 9 992,15 189 755,81 242 407,20
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 179 763,66 9 992,15 189 755,81 242 407,20
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 127 447,77 9 992,15 137 439,92 6 639,61
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 32 441,52 32 441,52 225 000,00
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 19 874,37 19 874,37 10 767,59
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 1 205,76 31,47 1 237,23 2 868,19
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101
662 Úroky 102 1 205,76 31,47 1 237,23 2 868,19
663 Kurzové zisky 103
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106
667 Výnosy z derivátových operácií 107
668 Ostatné finančné výnosy 108
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109
672 Náhrady škôd 110
674 Zúčtovanie rezerv 111
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112
679 Zúčtovanie opravných položiek 113
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 4 010 428,77 1 338,00 4 011 766,77 2 256 811,51
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 1 574 143,52 1 574 143,52 72 935,86
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 1 570 825,46 1 338,00 1 572 163,46 1 044 157,26
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 352 369,53 352 369,53 135 352,84
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 6 996,00 6 996,00 6 413,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 422 832,00 422 832,00 894 392,80
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 22 219,26 22 219,26 37 039,84
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 61 043,00 61 043,00 66 519,91
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 90 256 540,52 3 281 908,60 93 538 449,12 90 342 486,31
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 -8 182 608,76 326 600,41 -7 856 008,35 -12 140 333,21
591 Splatná daň z príjmov 136 234,29 52 326,45 52 560,74 77 686,71
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -8 182 843,05 274 273,96 -7 908 569,09 -12 218 019,92

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.