Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2021

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 12 396 305 12 846 461
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 8 614 598 8 303 224
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 10 987 460 10 987 460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 10 987 460 10 987 460
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 966 177 966 177
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 31 534 907
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 31 534 907
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -3 683 116 -3 957 592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 1 288 779 1 289 949
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -4 971 895 -5 247 541
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 312 543 306 272
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 3 761 203 4 539 287
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 2 128 123 1 547 468
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 767 250 782 108
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 762 300 770 392
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 4 950 11 716
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 560 671
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 11 190 7 303
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 152 075 165 900
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 636 937 592 157
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 699 919 866 124
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 598 606 1 646 524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 91 896 168 818
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 7 554 4 791
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 84 342 164 027
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 280 000 1 120 671
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 67 080 94 203
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 38 727 49 570
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 90 370 107 962
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 30 533 105 300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 168 350 159 299
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 81 074 68 673
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 87 276 90 626
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 166 205 319 872
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 20 504 3 950
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 3 449 2 367
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 259
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 16 796 1 583

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.