Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2021

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 372 046 3 924 259
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 3 506 158 3 985 891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 64 461 86 763
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 3 307 584 3 837 497
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 957
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 6 250 39 249
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 126 906 22 382
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 3 048 657 3 601 274
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 31 469 42 441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 686 955 817 019
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 448 458 543 013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 200 262 1 464 344
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 861 987 1 050 907
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 18 900 34 000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 274 585 335 144
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 44 790 44 293
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 16 417 18 946
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 604 507 656 981
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 612 309 667 107
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -7 802 -10 126
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 972
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -17 504 -22 511
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 78 093 80 069
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 457 501 384 617
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 206 120 2 521 787
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 7 12
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 7 12
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 7 12
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 67 516 36 468
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 45 051 11 358
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 -42 836
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 45 051 54 194
O. Kurzové straty (563) 52 33 5
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 22 432 25 105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -67 509 -36 456
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 389 992 348 161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 77 449 41 889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 32 670 29 296
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 44 779 12 593
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 312 543 306 272

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.