Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.06.2021

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 1 082 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 469 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 14 392 167 7 834 439 6 557 728 7 597 635
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 11 145 770 7 395 743 3 750 027 3 591 417
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 853 853 0 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 0 0 0 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 853 853 0 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 0 0 0 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7 0 0 0 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 0 0 0 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 0 0 0 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10 0 0 0 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 11 144 917 7 394 890 3 750 027 3 591 417
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 764 347 0 764 347 755 797
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 1 676 770 1 209 710 467 060 295 158
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 7 969 255 5 809 916 2 159 339 2 076 339
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15 0 0 0 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16 682 412 375 264 307 148 296 810
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 0 0 0 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 52 133 0 52 133 167 313
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 0 0 0 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 0 0 0 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 0 0 0 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 0 0 0 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 0 0 0 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24 0 0 0 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25 0 0 0 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26 0 0 0 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27 0 0 0 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28 0 0 0 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29 0 0 0 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30 0 0 0 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31 0 0 0 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32 0 0 0 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 3 105 741 438 696 2 667 045 3 902 659
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 2 287 586 306 834 1 980 752 2 306 374
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 206 330 0 206 330 166 420
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 941 294 0 941 294 1 173 133
3. Výrobky (123) - /194/ 37 694 329 123 741 570 588 697 659
4. Zvieratá (124) - /195/ 38 445 633 183 093 262 540 269 162
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 0 0 0 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40 0 0 0 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 140 885 0 140 885 137 590
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 0 0 0 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43 0 0 0 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44 0 0 0 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 0 0 0 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46 0 0 0 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47 0 0 0 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48 0 0 0 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49 0 0 0 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50 0 0 0 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51 0 0 0 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 140 885 0 140 885 137 590
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 438 883 131 862 307 021 1 440 401
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 259 355 131 862 127 493 118 896
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 22 376 0 22 376 35 308
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56 0 0 0 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 236 979 131 862 105 117 83 588
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58 0 0 0 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 0 0 0 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60 0 0 0 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61 0 0 0 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62 0 0 0 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 172 598 0 172 598 1 312 595
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64 0 0 0 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 6 930 0 6 930 8 910
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 0 0 0 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67 0 0 0 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 0 0 0 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69 0 0 0 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70 0 0 0 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 238 387 0 238 387 18 294
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 1 384 0 1 384 5 182
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 237 003 0 237 003 13 112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 140 656 0 140 656 103 559
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 0 0 0 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 140 656 0 140 656 103 559
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77 0 0 0 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 0 0 0 0

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.