Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.06.2021

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 1 082 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 469 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 6 557 728 7 597 635
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 4 531 926 4 220 188
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 4 236 768 4 236 768
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 4 236 768 4 236 768
2. Zmena základného imania +/- 419 83 0 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84 0 0
A.II. Emisné ážio (412) 85 0 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 0 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 113 022 113 022
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 113 022 113 022
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89 0 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90 0 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91 0 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92 0 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93 0 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94 0 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95 0 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96 0 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -129 601 -15 217
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 0 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -129 601 -15 217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 311 737 -114 385
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 1 289 315 2 649 339
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 212 035 139 801
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 0 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 0 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109 0 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110 37 340 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111 0 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112 0 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 0 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 10 799 7 782
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 0 100
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116 0 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 163 896 131 919
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 0 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119 0 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 0 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 0 78 012
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 955 801 1 437 145
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 759 198 1 330 226
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 110 388 182 909
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125 0 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 648 810 1 147 317
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127 0 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128 0 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129 0 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 479 479
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 47 991 48 363
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 33 763 33 750
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 63 136 7 790
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134 0 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 51 234 16 537
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 43 467 27 538
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 41 947 26 018
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 1 520 1 520
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 78 012 966 843
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140 0 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 736 487 728 108
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142 0 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 42 353 40 049
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 620 011 621 999
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 74 123 66 060

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.