Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.12.2021

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 30.09.2021
Dokument: PDF veľkosť 1 854 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 11 506 542 12 396 305
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 8 210 436 8 614 598
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 10 987 460 10 987 460
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 10 987 460 10 987 460
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 966 177 966 177
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 62 789 31 534
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 62 789 31 534
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -3 401 827 -3 683 116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98 1 288 779 1 288 779
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -4 690 606 -4 971 895
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -404 163 312 543
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 3 279 669 3 761 203
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 1 818 973 2 128 123
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 794 075 767 250
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104 787 183 762 300
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 6 892 4 950
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 280 671 560 671
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 14 148 11 190
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 55 300 152 075
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 674 779 636 937
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 280 973 699 919
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 614 985 598 606
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 73 508 91 896
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 5 640 7 554
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 67 868 84 342
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130 280 000 280 000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 61 958 67 080
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 35 780 38 727
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 61 975 90 370
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 101 764 30 533
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 145 792 168 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 62 857 81 074
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 82 935 87 276
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 418 946 166 205
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 16 437 20 504
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 3 503 3 449
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 260 259
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 12 674 16 796

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.