Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.12.2021

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 30.09.2021
Dokument: PDF veľkosť 1 854 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 437 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 607 055 3 372 046
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 034 730 3 506 158
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 33 695 64 461
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 1 573 360 3 307 584
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 957
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 2 100 6 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 425 575 126 906
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 319 597 3 048 657
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 14 706 31 469
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 373 530 686 955
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 320 348 448 458
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 962 192 1 200 262
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 670 766 861 987
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 23 328 18 900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 220 711 274 585
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 47 387 44 790
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 13 081 16 417
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 588 221 604 507
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 596 023 612 309
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -7 802 -7 802
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 677
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -13 238 -17 504
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 60 080 78 093
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -284 867 457 501
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 898 471 2 206 120
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 7
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 7
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 81 453 67 516
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 68 323 45 051
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 36 765
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 31 558 45 051
O. Kurzové straty (563) 52 27 33
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 13 103 22 432
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -81 453 -67 509
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -366 320 389 992
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 37 843 77 449
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 32 670
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 37 843 44 779
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -404 163 312 543

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.