Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 935 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 438 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 178 754 939 86 186 318 92 568 621 77 257 951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 108 421 911 85 636 718 22 785 193 25 004 539
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 982 291 1 851 498 130 793 42 058
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 220 011 220 011
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 677 239 1 631 487 45 752 3 147
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 85 041 85 041 38 911
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 105 928 427 83 785 220 22 143 207 24 300 997
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 2 366 036 2 366 036 2 356 358
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 42 107 028 32 065 225 10 041 803 9 389 805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 56 918 695 47 469 243 9 449 452 8 822 990
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 257 344 4 250 752 6 592 6 592
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 279 324 279 324 3 725 252
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 511 193 511 193 661 484
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 511 193 511 193 661 484
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 70 266 269 549 600 69 716 669 52 206 493
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 5 154 474 5 154 474 4 819 571
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 1 281 624 1 281 624 626 739
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 1 589 292 1 589 292 916 077
3. Výrobky (123) - /194/ 37 2 260 221 2 260 221 3 276 158
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39 23 337 23 337 597
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 304 724 304 724 211 371
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 304 724 304 724 211 371
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 14 323 174 549 600 13 773 574 9 302 440
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 11 577 941 549 600 11 028 341 7 981 652
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 16 769 16 769 4 363
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 11 561 172 549 600 11 011 572 7 977 289
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 2 685 766 2 685 766 1 305 800
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 59 467 59 467 14 988
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 37 985 279 37 985 279 25 556 157
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 37 985 279 37 985 279 25 556 157
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 12 498 618 12 498 618 12 316 954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 12 088 12 088 9 405
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 12 486 530 12 486 530 12 307 549
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 66 759 66 759 46 919
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 4 146 4 146 3 368
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 62 613 62 613 43 551
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.