Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 65 420 552 61 351 718
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 74 302 795 67 648 569
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 006 689 635 442
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 64 192 881 60 493 727
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 220 983 222 549
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 -342 722 39 015
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 1 192 334 247 719
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 47 133 143 341
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 7 985 497 5 866 776
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 73 298 295 62 887 563
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 784 503 499 426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 29 747 271 22 206 120
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 12 637 852 13 407 040
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 17 936 042 16 197 321
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 12 340 362 11 136 617
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 40 211 38 448
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 4 774 619 4 301 301
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 780 850 720 955
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 527 348 567 922
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 3 520 808 3 113 066
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 3 520 808 3 113 066
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 41 727 144 322
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 497 750 51 837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 7 604 994 6 700 509
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 004 500 4 761 006
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 23 100 539 25 525 866
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 23 777 688 12 042 933
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 23 541 050 11 867 750
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 2 523 3 732
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 2 523 3 732
XII. Kurzové zisky (663) 42 234 115 171 451
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 23 015 021 9 911 905
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 22 895 475 9 659 109
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 109 555 237 571
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 9 991 15 225
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 762 667 2 131 028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 767 167 6 892 034
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 393 758 1 465 427
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 633 553 1 581 153
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -239 795 -115 726
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 373 409 5 426 607

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.