Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 16 661 553 1 204 306 15 457 247 14 126 768
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 2 110 408 1 155 033 955 375 1 311 553
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 375 315 649 406 725 909 1 101 252
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 067 844 385 068 682 776 684 204
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 161 709 142 890 18 819 21 716
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 145 762 121 448 24 314 30 062
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 365 270
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 691 890 505 627 186 263 176 451
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 105 497 34 769 70 728 16 548
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 586 393 470 858 115 535 143 353
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 16 550
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 43 203 43 203 33 850
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29 43 203 43 203 33 850
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 11 930 782 49 273 11 881 509 10 333 529
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 1 018 1 018 2 883
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 1 018 1 018 2 883
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 1 060 216 1 060 216 1 039 217
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 106 588 106 588 64 895
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 106 588 106 588 64 895
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51 1 070 1 070 2 170
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 952 558 952 558 972 152
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 8 988 130 49 273 8 938 857 5 717 113
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 8 642 859 8 642 859 5 508 619
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 2 871 281 2 871 281 684 125
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 5 771 578 5 771 578 4 824 494
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59 20 077 20 077
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 325 194 49 273 275 921 208 494
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 0 0 534 423
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 534 423
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 1 881 418 1 881 418 3 039 893
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 1 399 1 399 1 790
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 1 880 019 1 880 019 3 038 103
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 2 620 363 2 620 363 2 481 686
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 9 199 9 199 1 997
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 307 833 307 833 157 895
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77 1 300 713 1 300 713 583 333
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 1 002 618 1 002 618 1 738 461

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.