Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.04.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 49 561 210 44 508 070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 50 054 619 45 105 779
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 49 561 210 44 508 070
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 381 000 111
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 112 409 597 598
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 37 988 719 35 270 522
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 182 558 139 555
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 33 477 447 31 156 700
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 3 263 840 2 707 455
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 489 218 2 067 208
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 715 563 590 151
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 59 059 50 096
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 1 763 1 695
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 371 793 288 066
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 371 793 288 066
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 195 551
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 7 588 -2 210
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 488 179 979 261
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 12 065 900 9 835 257
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 15 901 205 13 211 815
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 16 796 42 845
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 21 465
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 21 465
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 6 310 9 128
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 6 310 9 128
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 675 10 555
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 675 10 169
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0 386
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 9 811 1 697
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 36 812 34 256
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1 272 2 140
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 1 272 2 140
O. Kurzové straty (563) 52 4
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 35 536 32 116
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -20 016 8 589
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 12 045 884 9 843 846
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 564 990 2 092 054
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 545 396 2 204 309
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 19 594 -112 255
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 9 480 894 7 751 792

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.