Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 34 287 965 19 278 680
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 35 515 214 20 827 914
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 29 078 942 14 123 923
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 5 209 023 5 154 757
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 772 516 320
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 1 225 477 1 032 914
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 34 712 273 19 288 207
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 27 940 625 12 421 128
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 127 190 171 541
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 862 555 2 369 394
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 849 981 2 505 081
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 020 462 1 740 693
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 18 282 36 564
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 720 462 637 445
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 90 775 90 379
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 4 722 12 284
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 864 294 1 091 686
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 864 294 940 279
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 151 407
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 513 581 064
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -65 608 37 849
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 128 001 98 180
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 802 941 1 539 707
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 357 595 4 316 617
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 371 310 342 577
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 328 806 236 248
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 328 806 236 248
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 42 363 106 233
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 141 96
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 51 929 61 210
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 46 716 47 807
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 46 716 47 807
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52 8 405
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 5 213 4 998
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 319 381 281 367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 122 322 1 821 074
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 135 476 619 086
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 168 506 429 949
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -33 030 189 137
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 986 846 1 201 988

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.