Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2023

TBB, a. s.

Úč POD

TBB, a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2022


Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 49 165 542 26 902 575 22 262 967 19 900 874
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 38 312 255 26 681 219 11 631 036 10 962 305
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 1 305 893 785 507 520 386 474 775
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 716 711 702 787 13 924 19 156
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 6 185 2 950 3 235 3 859
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 81 563 79 770 1 793 2 666
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9 501 434 501 434 449 094
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 37 006 362 25 895 712 11 110 650 10 487 530
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12 750 374 750 374 750 374
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 6 730 313 3 886 973 2 843 340 2 950 064
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 26 520 361 20 515 664 6 004 697 6 508 237
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 1 581 527 1 493 075 88 452 99 147
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18 1 316 270 1 316 270 113 203
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 107 517 107 517 66 505
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 10 803 002 221 356 10 581 646 8 894 095
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34 4 209 481 183 410 4 026 071 2 834 264
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35 3 081 381 183 410 2 897 971 1 897 229
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36 839 558 839 558 718 328
3. Výrobky (123) - /194/ 37 288 542 288 542 218 707
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 2 682 2 682 2 682
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42 2 682 2 682 2 682
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45 2 682 2 682 2 682
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 4 940 024 37 946 4 902 078 4 406 334
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 4 585 373 24 000 4 561 373 4 257 205
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 45 671 45 671 -82
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 4 539 702 24 000 4 515 702 4 257 287
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 261 052 261 052 147 851
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 93 599 13 946 79 653 1 278
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 1 650 815 1 650 815 1 650 815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 5 295 5 295 7 068
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 1 645 520 1 645 520 1 643 747
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 50 285 50 285 44 474
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 25 25 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 50 260 50 260 44 473
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.