Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 28.03.2023

TBB, a. s.

Úč POD

TBB, a. s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2022


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 31 072 628 25 267 060
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 31 984 111 25 891 155
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 31 019 831 25 204 902
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 52 797 62 158
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 191 065 71 434
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 4 015 1 017
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 552 267 412 126
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 164 136 139 518
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 31 095 440 24 691 111
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 18 103 148 12 977 660
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 8 769 1 679
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 182 351 2 531 835
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 7 580 146 7 091 531
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 195 995 4 841 896
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 154 800 154 348
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 848 675 1 727 872
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 380 676 367 415
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 81 068 76 922
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 428 721 1 445 280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 428 721 1 445 280
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 564 958 438 027
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 14 400 4 542
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 131 879 123 635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 888 671 1 200 044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 9 973 440 9 828 337
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 6 809 29 368
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 1 1
XII. Kurzové zisky (663) 42 6 808 29 367
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 169 024 122 523
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 132 961 101 811
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 132 961 101 811
O. Kurzové straty (563) 52 15 175 1 034
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 20 888 19 678
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -162 215 -93 155
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 726 456 1 106 889
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 163 721 225 720
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 141 036 155 469
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 22 685 70 251
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 562 735 881 169

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.